آموزش مجازی ماشینهای الکتریکی

آموزش مجازی ماشینهای الکتریکی

نمونه سوال ماشین 2

نمونه سوالات درس ماشین الکتریکی ac


1-در صنعت مخابرات از چه نوع هسته ای استفاده می شود؟چرا؟


2-ترانسفور ماتور ایده آل رادر چهار مورد تعریف کنیدوبنویسیدکوپلینگ مغناطیسی در چه موقع کامل است؟


3-چه کمیتهایی در ترانسفور ماتور تبدیل می شود؟اختلاف فازبین ولتاژاولیه وثانویه درترانسفور ماتور تکفازچند درجه است؟


4-مدار معادل در حالت بی باری رابرای یک ترانسفورماتورتکفاز رسم کنیدونام هرکمیت رابنویسید.


5-مثلث کاپ راتعریف کنیدودر یک نمودار افت ولتاژرابرای بارهای مختلف در یک ترانسفور ماتور تکفازرسم کنید.


6-الف:مدارمعادل رابرای ترانسفورماتور تکفاز درحالتیکه ازتلفات هسته صرفنظرشده رسم کنید

ب:جریان اتصال کوتاه چه موقع بیشترین مقداراست؟


7-نام آزمایشی که در آن تلفات مسی اندازه گیری می شودرانام ببریدومدار آنرارسم کنید.


8-راندمان سالیانه رابرای یک ترانسفورماتور تکفازتعریف کنیدوبنویسید درچه موقع ضریب بهره ماکزیمم است؟


9-سه کاربرد برای اتو ترانسفورماتوربنویسیدوتوان تیپ رابرای آن تعریف کنید.


مسائل:


1-توان ظاهری یک ترانسفورماتور ایده الKVA1وتعداد حلقه های اولیه وثانویه به ترتیب800و200دور میباشداگراز سیم پیچ ثانویه A20جریان عبور کندمطلوبست:

الف:جریان اولیه وولتاژاولیه وثانویه 5AوV200v,50و160اهم:ج

ب:بارخازنی 20 اهم در اولیه چقدردیده میشود؟


2-با اعمال ولتاژ8ولت درحالتی که ترانسفورماتوراتصال کوتاه شده است ازاولیه جریان نامیA5عبور میکنداگر این ترانسفورماتور200ولت به100ولت باشدمطلوبست:درصدولتاژاتصال کوتاه وجریان اتصال کوتاه دائم دراولیه. %4و125A:ج


3-یک ترانسفورماتور تکفاز60KVAازآزمایشهای مدارباز واتصال کوتاه به ترتیب 500W1وw2000ازشبکه دریافت میکندوباری راباضریب قدرت 0.8تغذیه میکندمطلوبست:

الف:راندمان دربار نامی

ب:راندمان درنصف بار نامی

پ:راندمان ماکزیمم در همین ضریب قدرت 93.2%و92.3%و93.22%:ج


4-یک اتوترانسفورماتوردرمجموع دارای1200حلقه میباشدوبار 10اهم ازحلقه400آن جریانA20

دریافت میکندمطلوبست:

الف:چه ولتاژی به حلقه 1200آن متصل است؟

ب:توان عبوری وتوان تیپ 600Vو2000VAو1333.3VA:ج

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:45  توسط امیر حسین اشراقی  |